ข่าวสารและกิจกรรมข่าวทั้งหมด


การจัดฝึกอบรมฝ่ายปฏิบัติการ ณ ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2558


เนื่องจากไทยซีคอมมีต้นแบบการให้บริการรักษาความปลอดภัยจากซีคอมประเทศญี่ปุ่น และเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดฝึกอบรม โดยการให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 นี้ ทางฝ่ายปฏิบัติการได้จัดการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2558 ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน
 

โดยการอบรมฝ่ายปฏิบัติการนั้นจะเน้นงานทางด้านการบริการ และการเข้าระงับเหตุ ซึ่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในระดับหัวหน้างานที่มีความสามารถเพื่อที่จะให้เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการปฏิบัติการในอนาคต